Rodzice

„O lepszą jakość życia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci” (RODZICE)

Projekt realizowany w latach 2005-2008, finansowany przez Komisję Europejską poprzez program Socrates – Grundtvig1.

Projekt koordynowany był przez Stowarzyszenie "H Foundation" z Rumunii a partnerami projektu były organizacje z Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Polski i Rumunii.

Projekt oparty był na koncepcji ciągłej edukacji rodziców dzieci niepełnosprawnych. Edukacja prowadzona poprzez poradnictwo, stała informacja i specjalistyczne szkolenia ma również na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności wśród europejskich specjalistów i organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Cele Projektu:

  1. Opracowanie i rozpowszechnienie w możliwie najbardziej przejrzystym języku biuletynu zawierającego informacje na temat możliwości wsparcia, łącznie z organizacjami i instytucjami, które takie wsparcie oferują,
  2. Zwiększenie aktywnego udziału rodziców w prowadzonych programach i wyborze działań na rzecz niepełnosprawnych dzieci.