Statut

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON W SOPOCIE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i samorządną.
 3. Stowarzyszenie posługuje się skrótem „SPON”, zastrzeżonym dla Stowarzyszenia w Polsce.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Sopot, województwo Pomorskie

§ 4

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o zbliżonych celach, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
  1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć filie dla realizacji celów Stowarzyszenia na terenie całej Polski.
  1. Filie tworzy się na mocy porozumienia zawartego między Stowarzyszeniem a samorządem gminy, na terenie której tworzona jest filia.
  2. Członkowie filii Stowarzyszenie wybierają zarząd filii.
 3. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć fundacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

 1. Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może korzystać z wolontariatu.
 3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać znaków, odznak, pieczęci oraz nadruków wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe instytucje.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 2. Wspieranie inicjatyw osób niepełnosprawnych w dążeniu do poprawy warunków materialnych socjalnych oraz służących wyrównaniu szans ich i ich rodzin,
 3. Wspieranie inicjatyw osób fizycznych i prawnych w kierunku pomocy osobom niepełnosprawnym.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez między innymi:

 1. Współdziałanie z organami administracji państwowej oraz organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji i pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. Inicjowanie, opiniowanie i uczestnictwo w pracach legislacyjnych dotyczących rehabilitacji i poprawy życia osób niepełnosprawnych, a także opiniowanie programów organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych zakresie niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym,
 3. Prowadzenie akcji informacyjnych zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, a także kształtowanie właściwych postaw,
 4. Prowadzenie domu dziennego pobytu osób niepełnosprawnych o charakterze rehabilitacyjno-socjalnym i innych placówek charytatywnych dla osób niepełnosprawnych,
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 6. Zawieranie spółek z innymi podmiotami gospodarczymi,
 7. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wycieczek, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych, zabaw, giełd i zbiórek publicznych,
 8. Udzielanie porad prawnych,
 9. Świadczenie usług rehabilitacji medycznej i społecznej,
 10. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
 11. Prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 12. Prowadzenie zakładu aktywizacji zawodowej,
 13. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej w niektórych jej formach.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację na piśmie i zadeklaruje opłacanie obowiązujących składek członkowskich.

§ 11

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która pisemnie zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą brać udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek członków Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym przysługuje prawo zgłaszania wniosków postulatów.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
  1. Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
  2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie
 2. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia
 3. śmierci członka
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez okres powyżej jednego roku
 5. wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu SPON w przypadku stwierdzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 18

W razie, gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Po upływie 30 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia quorum stanowią obecni na zebraniu Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia
 2. Uchwalanie zmian statutu
 3. Zatwierdzanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 4. Wybór władz Stowarzyszenia
  1. Wybór Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia spośród niepełnosprawnych członków zwyczajnych
  2. Wybór od 4 do 5 członków Zarządu Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia
  3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 5. Rozpatrywanie wniosków adresowanych do Walnego Zgromadzenia
 6. Zatwierdzanie długofalowych programów działania Stowarzyszenia
 7. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 9. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów za i przeciw, o pojęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Głosowanie jest jawne. Uchwała o zastosowaniu głosowania tajnego może być podjęta zwykłą większością głosów.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
  1. kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia
  2. kierowanie i nadzór nad działalnością filii Stowarzyszenia
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
  5. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz planów działalności gospodarczej i wydawniczej
  6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń
  7. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu
  8. powoływanie doradców i zespołów problemowych spośród członków zwyczajnych i wspierających oraz określenie ich działania
  9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad zwalniania z obowiązku ich uiszczania
  10. nadzór nad działalnością Domu Dziennego Pobytu, warsztatów terapii zajęciowej i innych podobnych placówek SPON
  11. nadzór nad działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  12. zawieranie umów stowarzyszeniowych z innymi organizacjami
  13. udzielanie pełnomocnictw z zastrzeżeniem braku powiązań rodzinnych upełnomocnionych z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego oraz pięciu do sześciu członków.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równowadze decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.

§ 25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Zarządu, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu
 2. W czasie trwania kadencji Zarząd może dokonywać zmian wewnętrznych funkcji Zarządu.

§ 26

Do ważności pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i osoby, której Zarząd udzielił pełnomocnictwa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności statutowej i finansowej władz Stowarzyszenia
 2. kontrola majątku Stowarzyszenia
 3. przedstawianie wniosków i poleceń pokontrolnych
 4. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału w posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.

§ 31

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie
 2. wpływy z działalności gospodarczej
 3. wpływy z organizacji akcji charytatywnych, kwest, zbiórek publicznych, imprez itp.
 4. dotacje i subwencje, krajowe i zagraniczne
 5. nagrody krajowe i zagraniczne
 6. darowizny krajowe i zagraniczne
 7. zapisy krajowe i zagraniczne
 8. wszelkiego rodzaju sprzęt i urządzenia o wartości inwentaryzacyjnej

§ 32

 1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać konta złotówkowe i dewizowe w dowolnych bankach działających w Polsce i dysponować tymi kontami według decyzji Zarządu.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 33

Dla zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach (przykład: stowarzyszenie pomaga w budowie domów dla osób niezamożnych; członkowie stowarzyszenia nie mogą mieć żadnych preferencji w uzyskaniu mieszkania w domu wybudowanym przez stowarzyszenie, np. po obniżonej cenie),
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 34

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

§ 35

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.